fbpx

TREVALLY FISHING OÜ

REISITINGIMUSED

1.      MÕISTED

1.1. Reisikorraldaja[1]

Reisikorraldaja on reisiettevõtja, kes koostab pakettreise ja pakub neid või sõlmib pakettreisilepinguid ise või teise reisiettevõtja kaudu või koos temaga, samuti ettevõtja, kes edastab reisijat puudutavad andmed teisele ettevõtjale Turismiseaduse § 7 lõike 2 punkti 5 kohaselt.

1.2. Pakettreis[2]

Pakettreis on vähemalt kahe eri liiki reisiteenuse kogum samaks reisiks, kui reisiteenuste kogumi on pannud kokku üks reisikorraldaja, sealhulgas reisija soovil või valikul, enne ühe lepingu sõlmimist kõikide reisiteenuste kohta.

1.3. Tarbija[3]

Tarbija on füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

1.4. Reisiteenus

Käesolevates Reisitingimustes (edaspidi Tingimused) on reisiteenus mõistetav Reisikorraldaja poolt osutatav, vähemalt kahte eri liiki reisiteenuste kogum ehk Pakettreis.

1.5. Reisija

Reisija on Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja, kellega on Reisikorraldajal sõlmitud Reisiteenuste leping.

1.6. Reisikava

Reisikava on Pakettreisi kirjeldus, mida pakutakse Reisijale Reisiteenuse osutamise asukohas.

1.7. Reisiteenuse osutamise asukoht

Reisiteenuse osutamise asukoht on koht, kus Reisijale osutatakse Reisiteenust. Reisiteenuse osutamise asukoht määratakse Reisikavas kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega.

1.8. Reisiteenuse leping

Reisiteenuse lepinguks (edaspidi Leping) on Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud leping, mille alusel kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale reisiteenuseid ning Reisija kohustub maksma selle eest tasu (edaspidi Reisiteenuse maksumus). Tingimused, Reisikava ja Reisikorraldaja poolt Reisijale edastatud arve, sealhulgas ettemakse arve, moodustavad Lepingu. Muus osas, mis ei ole haaratud käesolevas punktis, lähtuvad Reisija ja Reisikorraldaja Eest Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

[1] Turismiseadus RT I 2000, 95, 607 koos hilisemate muudatuste ja täiendustega
[2] Turismiseadus RT I 2000, 95, 607 koos hilisemate muudatuste ja täiendustega
[3] Tarbijakaitseseadus RT I, 31.12.2015, 1 koos hilisemate muudatuste ja täiendustega

2.      ÜLDSÄTTED

2.1. Käesolevates Tingimustes on Reisikorraldajaks Trevally Fishing OÜ (edaspidi Reisikorraldaja).

2.2. Käesolevad Tingimused rakenduvad punktis 1.2. nimetatud Pakettreiside pakkumisel ja müügil nii Tarbijatele, kui ka majandus- või kutsetegevuses tegutsevatele isikutele.

2.3. Reisikorraldajal on ühepoolselt õigus Tingimuste juurde kehtestada ka lisa- ja eritingimusi (edaspidi Eritingimused), mis ei tohi olla vastuolus Tingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2.4. Reisikorraldaja võib Eritingimusi rakendada reisi sihtkohas toimuvatest reisi eripärasustest tingitud asjaolude korral.

2.5. Kui Reisija ei kasuta mõnda Reisikavas nimetatud ja reisi hinna sisse kuuluvat teenust või ei saabu reisi alguseks reisi sihtkohta, ei ole tal õigust nõuda selle eest hüvitist.

2.6. Reisiteenus ei sisalda transporti reisi sihtkohta ja tagasi. Vastava transpordi korraldab ja maksab Reisija ise lisaks Reisiteenusele.

2.7. Mitmetes sihtkohtades nõutakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus oleneb majutuse tasemest ja viibimise kestusest majutusasutuses. Neid makse reisitasu ei sisalda ja need makstakse reisija poolt otse majutusasutusele.

3.      LEPINGU SÕLMIMINE, JÕUSTUMINE JA LÕPPEMINE NING REISITASU MAKSMINE

3.1. Leping loetakse sõlmituks ja jõustunuks hetkest, kui Reisikorraldaja on Reisijale esitanud tutvumiseks Tingimused ja Reisikava ning Reisija on tasunud reisi eest vastavalt Tingimustes sätestestatud korrale, kas ettemakse või kogu reisi maksumuse.

3.2. Reisitasu suurus on toodud Reisikavas.

3.3. Ettemakse või reisitasu maksmisega kinnitab Reisija, et ta on tutvunud ja nõustunud Tingimustega ja Reisikavaga.

3.4. Reisitasu tasub Reisija Reisikorraldajale alljärgnevalt:

3.4.1.      Ettemakse tasutakse Reisija poolt Rerisikorraldajale peale Tingimuste ja Reisikava ning Reisikorraldaja poolt Reisijale esitatud arve ja ettemakse arve esitamist 10%-le (kümnele protsendile) Reisitasu maksumusest 5 (viis) päeva jooksul arvates ettemakse arve saamisest;

3.4.2.      Reisitasu ülejäänud osa tasub Reisija Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel hiljemalt arvel märgitud tähtajaks;

3.4.3.      Tingimuste, Reisikava ja ettemakse arve edastamisega Reiskorraldaja poolt Reisijale on Reisija ja Reisikorraldaja leppinud kokku, et kui Reisija ei tasu Tingimuste punkti 3.4.1. nimetatud ettemakset tähtaegselt, loetakse Leping mittesõlmituks ja mittejõustunuks;

3.4.4.      Juhul, kui Leping on sõlmitud ja jõustunud, kuid Reisija ei tasu tähtaegselt Reisitasu ülejäänud osa, on Reisija ja Reisikorraldaja leppinud kokku, et Leping loetakse lõpetatuks Reisitasu ülejäänud osa tasumise tähtajale järgnevast päevast;

3.4.5.      Juhul, kui Leping loetakse lõpetatukse Tingimuste punkti 3.4.4. nimetatud korras, on Reisija ja Reisikorraldaja leppinud kokku, et Tingimuste punktis 3.4.1. nimetatud ja tasutud ettemakse jääb täies ulatuses leppetrahviks Reisikorraldajale.

3.5. Reisikorraldajal on õigus ühepoolselt tõsta Reisitasu, kui Reisitasus sisalduvate teenus(t)e hind või hinnad tõusevad Reisikorraldajast olenemata ja Reisikorraldajale ettenägematutel põhjustel. Selliste asjaolude ilmnemisel on Reisikorraldaja kohustatud Reisijat viivitamata teavitama ning Reisitasu suurenemist selgitama. Pärast Reisikorraldajalt Reisitasu suurendamise teatise saamist on Reisija kohustatud tasuma suurendatud Reisitasu. Juhul, kui Reisija ei ole nõus Reisitasu suurenemisega üle 8% (kaheksa protsenti) Reisitasu esialgsest maksumusest, on Reisijal õigust Lepingust taganeda. Sellisel juhul tagastatakse Reisijale ka tasutud ettemakse;

3.6. Lisaks muule eeltoodule loetakse Leping lõppenuks hetkest, mil Reisija on Reisiteenuse osutamise asukohas Reisiteenuse osutamise lõppemisel Reisikorraldaja poolt toimetatud Reisiteenuse osutamise asukoha vastavasse ühistranspordi sõlme.

4.      REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VASTUTUS

4.1. Reisija õigused:

4.1.1.      Reisija peab võimaldama Reisikorraldajal Lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama ning mitte kahjustama Reisikorraldaja mainet;

4.1.2.      Tasuma Reisiteenuse eest vastavalt Tingimuste punktile 3.4.;

4.1.3.      Saada kokkulepitud Reisiteenust, kui Reisija on täitnud kõik omapoolsed kohustused;

4.1.4.      Saada tagasi reisitasu täies mahus, kui Reisikorraldaja jätab Reisiteenuse täies ulatuses osutamata või muudab Reisijaga kooskõlastamata Reisiteenuse aega või Reisiteenuse maksumust üle 8% (kaheksa protsenti).

4.2.Reisija kohustused:

4.2.1.      Reisija peab tagama, et tal on olemas kehtivad reisidokumendid, sealhulgas, kuid mitte ainult pass, viisa, vaktsineerimistõend jne., mis lubavad tal siseneda Reisiteenuse osutamise sihtriiki. Sealhulgas peab Reisija tagama, et tema reisidokumendid kehtivad ka sihtriigi poolt nõutava aja jooksul pärast sihtriigist lahkumist;

4.2.2.      Reisija peab Reisiteenuse osutamise ajal järgima avalikku korda, sealhulgas sihtriigi avalikku korda, Reisitingimusi ja Reisikava, aga ka Reisikorraldaja ning Reisikavas nimetatud majutuse ning transporditeenuse ja muude Reisikavas nimetatud teenuste osutajate esindajate juhised;

4.2.3.      Reisija on kohustatud saabuma õigel ajal Reisiteenuse osutamise asukohta, sealhulgas arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega seoses järjekordadega passi- või turvakontrollis. Kui reisija ei ilmu õigeaegselt Reisiteenuse osutamise asukohta, siis on Reisikorraldajal õigus jätkata Reisiteenuse osutamist ilma selle reisijata ja olenevalt olukorrast tühistada ka selle reisija kõik edasised teenused;

4.2.4.      Juhul, kui Reisijale ei väljastata Reisiteenuse osutamise sihtriiki või sinna jõudmiseks või sealt tagasitulemiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ta ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata Reisiteenuste maksumust;

4.2.5.      Käituma Reisikorraldaja, Reisikavas nimetatud teenuste osutajate, kaasreisijate ning võõrustajate suhtes mittehäirivalt, lugupidavalt ja oma tegevusega mitte ohtu seadma nimetatud isikute vara, heaolu või tervist, samuti mitte ohtu seadma Reisiteenuse plaanipärast kulgemist;

4.2.6.      Reisija on kohustatud omama reisikindlustust vähemalt sellises ulatuses, mis katab vajaliku meditsiiniabi osutamise kogu oma reisi vältel, sealhulgas sihtriigis, kus toimub Reisiteenuse osutamine ja reisikatkemise ning muud reisikindlustusega kaetavad juhtumid;

4.2.7.      Reisija vastutab kogu reisi ajal ja Reisiteenuse osutamise ajal Reisiteenuse osutamise asukohas oma tegevusega Reisikorraldajale, kaasareisijatele või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest.

5.      REISIKORRALDAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

5.1.Reisikorraldaja õigused:

5.1.1.      Enne reisi või reisi ajal muuta Reisikava (sh, kuid mitte ainult, vahetada majutusasutust või sõiduvahendit, vahetada reisijuhti, muuta ajakava või teha Reisikavas muid muudatusi), kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel Reisiteenust algselt Reisikavas kirjeldatud kujul teostada;

5.1.2.      Lõpetada viivitamata Reisijale Reisiteenuse osutamine selle eest hüvitist maksmata, kui Reisija rikub Tingimuste punktis 4.2.5. kokku lepitud tingimusi.

5.1.3.      Jätta Reisiteenus osutamata, kui reisile ei ole registreerunud vähemalt 6 (kuus) reisijat hiljemalt 55 (viiskümmend viis) päeva enne Reisiteenuse osutamise algust Reisiteenuse osutamise asukohas. Nimetatud juhul tagastab Reisikorraldaja Reisijale kõik Reisija poolt makstud summad vastavalt Tingimuste punktile 4.1.4.

5.1.4.      Jätta Reisiteenus või osa sellest osutamata, kui Reisiteenuse või osa sellest osutamine Reisiteenuse osutamise asukohas muutub oluliselt raskemaks või võimatuks vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, sõda, loodusõnnetus, torm, tulekahju/põlengud, streik, rahutused jne). Sellisel juhul Reisikorraldaja poolt Reisijale reisitasu või osa reisi tasust tagastamisele ei kuulu ja Reisijale hüvitisi ei maksta.

5.2. Reisikorraldaja kohustused:

5.2.1.      Osutama Reisiteenust vastavalt Reisiteenuste lepingule;

5.2.2.      Abistama Reisijat reisi ajal igakülgselt, sh. juhul, kui viimasega on juhtunud õnnetus või kui Reisija satub kuriteo ohvriks;

5.2.3.      Reisikorraldaja vastutab Reisiteenuse osutamisel tema poolt raskest hooletusest või tahtlikult põhjustatud kahjude eest;

5.2.4.      Teavitama Reisijat viivitamata Tingimuste punktis 5.1.1. kirjeldatud asjaolude ilmnemisest ja võtma tarvitusele kõik mõistlikud vajalikud abinõud reisi sujuvat kulgemist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks;

5.3.      Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seoses:

5.3.1.      Reisija enda tegevuse või tegevusetusega;

5.3.2.      Reisikorraldajast sõltumatute asjaoludega (sh, kuid mitte ainult, vääramatu jõud);

5.3.3.      Reisija sattumisega kuriteo ohvriks;

5.3.4.      Riketega majutusasutuses, liiklusvahendis vms, samuti majutusettevõtte personali või liiklusvahendi juhi või muu Reisikavas nimetatud teenuse osutaja tegevuse või tegevusetusega;

5.3.5.      Reisijateveo tehnilise korraldamise eest Reisiteenuse osutamise asukohta ja sealt tagasi, samuti Reisija pagasi vedamise ja säilimise eest. Sellisel juhul vastutab vedaja.

6.         LÕPPSÄTTED

6.1. Õiguslikke tagajärgi kaasatoovaks loetakse teade, mis on saadetud posti teel tähitult Lepingupoole Lepingust nähtuvale postiaadressile või e-postiaadressile, mille kohta on saaja saatnud kättesaamiskinnituse.

6.2. Reisija ja Reisikorraldaja erimeelsused püütakse eelkõige lahendada läbirääkimiste korras. Nende ebaõnnestumisel on Reisijal õigus esitada kaebus Reisikorraldaja peale Eesti Vabariigi Tarbijakaitseametile või hagi Harju Maakohtusse.

6.3. Reisijal on õigus Reisikorraldajale seoses Reisiteenusega esitada kirjalik pretensioon 15 (viisteist) päeva jooksul alates Reisiteenuse lõppemisest Reisiteenuse osutamise asukohas.